Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
14.12.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 15.12.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Nezavisnost CBCG

Nezavisnost centralne banke je osnovni preduslov za uspješno sprovođenje monetarne politike.

Nezavisnost centralne banke podrazumijeva postojanje visokog stepena slobode odlučivanja pri vođenju monetarne politike. Povećanje nezavisnosti centralne banke namijenjeno je, prije svega, njenoj zaštiti od političkih pritisaka, povezanih s izbornim ciklusom.

Nezavisnost centralne banke ima dvije dimenzije: nezavisnost cilja i nezavisnost instrumenta. Nezavisnost cilja predstavlja slobodu centralne banke da definiše ciljeve monetarne politike (stabilnost cijena, stopa nezaposlenosti, BDP i sl.). Nezavisnost instrumenta znači da centralna banka ima slobodu da odabere odgovarajuće politike – instrumente kojima će postići željene efekte na ekonomiju.

Nezavisnost centralne banke može biti: funkcionalna (sloboda izbora cilja monetarne politike), institucionalna (sloboda izbora instrumenata monetarne politike - definisanje i implemetacija), personalna (uloga, status i sastav najvišeg organa centralne banke) i finansijska (budžetska nezavisnost i zabrana monetarnog finansiranja).

Analiza nezavisnosti CBCG pokazala je da je Centralna banka Crne Gore zakonskim rješenjem i djelovanjem u praksi, u okviru postojećeg režima deviznog kursa, ostvarila značajan nivo nezavisnosti.

Nezavisnost Centralne banke Crne Gore definisana je Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 40/10 i 46/10).

Novim Zakonom je dodatno regulisano pitanje nezavisnosti centralne banke uvođenjem odredbe koja dopunjuje institucionalnu nezavisnost. Novi zakon, takođe, bolje uređuje i personalnu nezavisnost - precizira uslove imenovanja i razrješenja članova Savjeta Cnetralne banke, kao i poslove koji su nespojivi sa funkcijom u CBCG.

Naime, u skladu sa novim Zakonom, Centralna banka je nezavisna u ostvarivanju ciljeva i izvršavanju utvrđenih funkcija. Centralna banka, članovi njenih organa i zaposleni u Centralnoj banci nezavisni su u izvršavanju funkcija i obavljanju poslova utvrđenih Zakonom (i drugim zakonima) i ne smiju primati, niti tražiti uputstva od državnih i drugih organa i organizacija ili drugih lica. Državni i drugi organi i organizacije i druga lica ne smiju vršiti uticaj na rad i odlučivanje članova organa Centralne banke. U ostvarivanju utvrđenih ciljeva, Centralna banka može, ne dovodeći u pitanje svoju samostalnost i nezavisnost, sarađivati sa Vladom i drugim državnim organima i organizacijama i, u okviru svoje nadležnosti, preduzimati mjere za unaprijeđenje te saradnje. Centralna banka daje preporuke Vladi u oblasti ekonomske politike.

Centralna banka ne smije, direktno ili indirektno, odobravati kredite Vladi, drugim državnim organima i organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, ni licima čiji je osnivač ili većinski vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave. Takođe, Centralna banka može obavljati poslove u vezi sa hartijama od vrijednosti koje emituje Crna Gora, ali ne smije na primarnom tržištu kupovati dužničke HOV Crne Gore.

Zakom je predviđeno da Centralna banka sve izvještaje dostavlja na uvid/upoznavanje Vladi. Tako se Vladi, na njen zahtjev, dostavljaju podaci i informacije u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i izvršavanjem funkcija Centralne banke. Po potrebi, a najmanje jednom godišnje Skupštini Crne Gore se na razmatranje podnosi izvještaj o radu Centralne banke. Skupštini i Vladi se po potrebi, a najmanje jednom godišnje, dostavljaju izvještaji o stabilnosti finansijskog sistema i pitanjima stabilnosti cijena radi informisanja. Nakon donošenja, finansijski plan Centralna banka dostavlja Vladi i Skupštini, radi upoznavanja. Skupštini se, takođe, godišnje dostavljaju finansijski izvještaji sa mišljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora, radi upoznavanja.

Članove Savjeta imenuje Skupština, na period od šest godina.

Član Savjeta ne može biti član političke organizacije, poslanik u Skupštini, član Vlade ili lice koje obavlja neku drugu funkciju ili dužnost na koju ga je imenovala Skupština ili Vlada, osim funkciju ili dužnost u MFI i ne može biti lice koje obavlja funkciju ili dužnost u organima lokalne samouprave i organima sindikalnih organizacija. Takođe, član Savjeta ne može biti član organa, zaposleni ili spoljni saradnik banke, finansijske institucije i drugog pravnog lica čije poslovanje kontroliše Centralna banka.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore