Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.01.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.01.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2018 - Decembar

27.12.2018. godine - Održana 36. sjednica Savjeta CBCG

19.12.2018. godine - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14.12.2018. godine - Centralnoj banci Crne Gore dodjeljeno priznanje za doprinos razvoju dobrovoljnog davalaštva krvi

11.12.2018. godine - Održana konferencija za medije

11.12.2018. godine - CBCG i CEF nastaviće saradnju na planu edukacije i stručnog usavršavanja

10.12.2018. godine - Održan sastanak predstavnika CBCG i Svjetske banke

10.12.2018. godine - Uvedena mjera privremene obustave plaćanja obaveza Atlas i IBM banke

10.12.2018. godine - NAJAVA

07.12.2018. godine - Uvedena privremena uprava u Atlas i IBM banci

03.12.2018. godine - Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.12.2018. godine

Održana 36. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 36. sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je danas razmatrao Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za novembar 2018. godine. Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke tokom novembra tekuće godine realizovane u skladu sa Programom rada Centralne banke u 2018. godini. Članovi Savjeta su informisani o tekućim aktivnostima privremenih upravnika u Atlas i IBM banci. Konstatovano je da mjere privremene uprave u pomenutim bankama nijesu imale negativnog uticaja na stabilnost bankarskog sektora, niti na povjerenje deponenata, što potvrđuje i podatak o rastu depozita ostvarenom u periodu nakon uvođenja privremene uprave, na nivou sistema.

Savjet je razmatrao i usvojio radne verzije nacrta zakona o kreditnim institucijama, nacrta zakona o sanaciji kreditnih institucija i nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka. Cilj pripreme radnih verzija pomenutih zakona je usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom 2013/36 EZ (tzv. CRD) u segmentima koji se odnose na pristup djelatnosti kreditnih institucija i investicionih društava, modalitete upravljanja tim institucijama i okvir za njihovu superviziju, kao i sa Direktivom 2014/49 EZ o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava (tzv. BRRD). Usvajanjem Zakona o sanaciji kreditnih institucija, koje se očekuje krajem naredne godine, unaprijediće se pravni osnov za primjenu instrumenata za pravovremenu intervenciju u banci koja je u problemima kako bi se obezbijedio nastavak ključnih finansijskih i ekonomskih funkcija te banke, uz istovremeno ograničavanje uticaja propasti banke na ekonomski i finansijski sistem na najmanju moguću mjeru i uz minimalne mogućnosti da troškove sanacije, u krajnjem, snose poreski obveznici.

Savjet je usvojio i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, kojom  su, u skladu sa relevantnim sjernicama Evropskog bankarskog regulatora, unaprijeđena rješenja iz važeće odluke u dijelu koji se odnosi na vrednovanje kolaterala u postupku klasifikacije aktive i izdvajanja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke u bankama.

U Makroekonomskom izvještaju Centralne banke Crne Gore za III kvartal 2018. godine konstatovano je da je, u prvih devet mjeseci 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, zabilježen rast vrijednosti izvršenih građevinskih radova (31,5%), broja dolazaka turista (12,4%) i industrijske proizvodnje (24,4%), pri čemu je posebno značajan rast, od čak 84,8%, ostvaren u sektoru snabdijevanja električnom energijom. Bankarski sektor u Crnoj Gori na nivou sistema, tokom prva tri kvartala tekuće godine, karakteriše sigurnost i stabilnost, uz ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Kod jedne banke, zabilježeno je pogoršanje pokazatelja likvidnosti. Bilansna suma banaka je imala tendenciju rasta u posmatranom periodu i na kraju septembra dostigla je iznos za 5,5% viši u odnosu na kraj prethodne godine. Rast na strani aktive je dominantno rezultat rasta kredita, dok na strani pasive depoziti u bankama bilježe najznačajniji rast. Nekvalitetni krediti na kraju septembra iznosili su 200,6 miliona eura i činili su 6,71% ukupnih kredita. Kod dvije banke je zabilježen značajno viši nivo NPL-a. Visoka likvidnost banaka, kao i uslovi finansiranja na međunarodnim finansijskim tržištima utiču na dalje smanjenje kamatnih stopa banaka. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite je nastavila višegodišnji opadajući trend (9,57% u septembru 2014. godine), i u septembru 2018. godine dostigla je minimalnu vrijednost od 6,40%. U odnosu na decembar 2017. godine, prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa bila je manja za 0,41 p.p., dok je u odnosu na septembar 2017. godine zabilježila pad od 0,58 p.p.

U Izvještaju o kretanju cijena za III kvartal 2018. godine je konstatovano da treći kvartal tekuće godine karakteriše usporavanje inflacije. Prosječna stopa potrošačkih cijena (prvih devet mjeseci 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine) iznosila je 2,9%, dok su cijene na godišnjem nivou bile veće za 1,9%. Godišnje stope rasta potrošačkih cijena evidentirane su i u zemljama regiona, kao i u većini zemalja EU, što je rezultat rasta cijena nafte na globalnom nivou. Što se tiče inflacionih očekivanja, anketa koju je sprovela CBCG pokazuje da najveći broj banaka i preduzeća očekuje inflaciju izmedju 2,5% i 3%. Modelska procjena za kraj 2018. godine projektuje inflaciju u rasponu od 2,1% do 3,2%, sa centralnom tendencijom od 2,6%. Ekspertska procjena CBCG uzima bazira se na usporavanju inflacije u trećem kvartalu i projektuje da će se inflacija u 2018. godini kretati u rasponu od 1,5% do 3,5%.

Savjet je razmatrao i Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka III kvartal 2018. godine. Rezultati ankete pokazuju da su kreditni uslovi za privredu i stanovništvo u trećem kvartalu povoljniji u odnosu na prethodni kvartal, posebno po osnovu nižih marži, provizija i naknada. Banke očekuju da će gotovo svi uslovi kreditiranja za stanovništvo u narednom kvartalu biti povoljniji. Anketa pokazuje i da je, tokom trećeg kvartala, tražnja za kreditima privrede i stanovništva porasla, pri čemu je tražnja privrede bila vođena potrebom za finansiranjem kapitalnih investicija, obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanovništva glavni faktori rasta tražnje potrebe za refinansiranjem postojećih dugova, kao i kupovina nepokretnosti i trajnih potrošnih dobara.

Na današnjoj sjednici, Savjet je podržao Predlog zakona o budžetu za 2019. godinu, uz ocjenu da se njime nastavlja primjena mjera konsolidacije koje će doprinijeti jačanju fiskalne održivostii. S druge strane, predviđen je najveći iznos kapitalnog budžeta do sada, što predstavlja snažnu razvojnu komponentu koja će generisati nove vrijednosti i uticati na budući rast i razvoj.

Uz navedene materijale, Savjet je razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.12.2018. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Uzimajući u obzir navode koje određeni mediji saopštavaju, pozivajući se na nadležnosti Centralne banke Crne Gore (CBCG), u smislu da je CBCG neadekvatno reagovala da bi spriječila izvršavanje krivičnog djela pranje novca, smatramo potrebnim da javnosti saopštimo sljedeće:

Na osnovu Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. list Crne Gore“, br. 33/14 i 44/18), CBCG vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu njega, u odnosu na banke i druge finansijske institucije. CBCG je, u skladu sa ovim zakonom, dužna da, prije sprovođenja nadzora, obavijesti Upravu za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma (Uprava) o aktivnostima nadzora koji planira da preduzme.

U 2018. godini izvršena je kontrola usklađenosti poslovanja Atlas banke AD Podgorica (Banka) sa propisima iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Prije sprovođenja ove kontrole, CBCG je obavijestila Upravu i tražila od nje da dostavi informacije i podatke koje je pribavila u postupku vršenja zakonom propisanih obaveza, a koje bi kontrolori CBCG dodatno provjerili tokom neposredne kontrole na licu mjesta u Banci.

Tokom kontrole Banke, ovlašćeni kontrolori su, pored ostalog, izvršili kontrolu poslovanja Banke sa klijentima koji koriste uslugu e-Commerca. Detaljnije informacije radi, uzet je reprezentativni uzorak kontrole, koji se sastojao iz 32 pravna lica od ukupno 108 lica koja se bave ili su se bavila e-Commerce servisom, što predstavlja 29,63% ukupnih klijenata koji su otvorili račun u Banci sa namjerom bavljenja e-Commerce uslugama. Od toga, 24 klijenta su sa statusom aktivnih od ukupno 47, što predstavlja uzorak od 51,06%. Banka je prikazala 61 klijenta koji na dan kontrole imaju status neaktivni. Od tog broja, kontrola je odabrala 8 klijenata (13,11%).

Dakle, CBCG je tokom kontrole Banke, na osnovu Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, provjeravala da li je Banka izvršavala mjere i radnje u skladu sa zakonom, odnosno da li je:

  1. identifikovala rizike i vršila procjenu rizika i uspostavila politike, kontrole, procedure i da li je preduzimala radnje za umanjenje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;
  2. utvrđivala identitete klijenata i vršila provjeru identiteta klijenata na osnovu vjerodostojnih, nezavisnih i objektivnih izvora i pratila poslovanje klijenta;
  3. posjedovala odgovarajući informacioni sistem, i na taj način obezbijedila automatizovanu podršku za procjenu rizika klijenta, stalno praćenje poslovnih odnosa klijenta i kontrolu transakcija, kao i blagovremeno dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;
  4. imenovala ovlašćeno lice za sprovođenje mjera otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i njegovog zamjenika i da li im je obezbjedila uslove za njihov rad;
  5. organizovala redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
  6. sačinjavala i redovno inovirala listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija;
  7. vodila evidenciju i obezbijedila zaštitu i čuvanje podataka i dokumentacije pribavljene u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
  8. uspostavila i pratila sistem koji omogućava da u potpunosti i blagovremeno odgovori na zahtjeve Uprave i nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom.

Shodno Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ako tokom inspekcijske kontrole CBCG procijeni da, u vezi sa nekom transakcijom ili licem, postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma ili utvrdi činjenice koje mogu biti dovedene u vezu sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, dužna je da odmah, bez odlaganja obavijesti Upravu.

Takođe, na osnovu Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma sve banke su dužne da Upravi dostavljaju izveštaje o gotovinskim transkacijama u iznosu od najmanje 15.000 eura, kao i o klijentima i transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma.
 
U skladu sa navedenim, Izvještaj o kontroli Banke je, po proceduri, dostavljen Upravi, nakon isteka zakonskog roka za dostavljanje primjedbi na izvještaj od strane Banke.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.12.2018. godine

Centralnoj banci Crne Gore dodjeljeno priznanje za doprinos razvoju dobrovoljnog davalaštva krvi

Zavod za transfuziju krvi dodijelio je Centralnoj banci Crne Gore priznanje za izuzetan doprinos razvoju dobrovoljnog davalaštva krvi.

Zaposleni u CBCG su, tokom prethodne dvije godine, učestvovali u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i, na taj način, doprinijeli promovisanju razvoja dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori i pokazali solidarnost sa onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Ovakve aktivnosti su potvrda da su društvena odgovornost, humanost i solidarnost važni principi poslovanja CBCG.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.12.2018. godine

Održana konferencija za medije

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa rukovodstvom Sektora za kontrolu banaka održao je danas konferenciju za medije u vezi sa aktuelnom situacijom u Atlas i IBM banci.

Audio snimak konferencije možete preuzeti ovdje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.12.2018. godine

CBCG i CEF nastaviće saradnju na planu edukacije i stručnog usavršavanja

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa direktoricom Centra za izvrsnost u finansijama (Center of Excellence in Finance - CEF), Janom Repanšek.

Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjoj saradnji Centralne banke Crne Gore i CEF-a i planovima za predstojeći period. Sagovornici su ocijenili saradnju dviju institucija veoma uspješnom i dogovorili proširenje programa obuke i stručnog usavršavanja kadra CBCG, posebno ističući značaj on line programa.

Kako Crna Gora naredne, 2019. godine preuzima od Moldavije predsjedavanje Upravnim odborom CEF-a, na sastanku je razgovarano i o aktivnostima koje treba preduzeti u tom pravcu.

CEF je međunarodna organizacija sa sjedištem u Ljubljani koja ima misiju da podrži razvoj kapaciteta finansijskog sektora zemalja Jugoistočne Evrope, kroz učenje i obuku.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.12.2018. godine

Održan sastanak predstavnika CBCG i Svjetske banke

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa timom Svjetske banke, koga je predvodila g-đa Linda Van Gelder, regionalna direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan.

Guverner Žugić prezentovao je predstavnicima Svjetske banke aktuelne podatke u vezi sa makroekonomskom situacijom, kao i stanjem u bankarskom sektoru. Prema preliminarnim podacima, u prvom i drugom kvartalu 2018. godine ostvaren je rast od 4,5%, odnosno 4,9% u odnosu na isti period prošle godine. Rastu su, u najvećoj mjeri, doprinijeli pozitivni trendovi u sektorima turizma, industrijske proizvodnje (posebno proizodnje električne energije) i građevinarstva, istakao je guverner Žugić.

Što se bankarskog sistema tiče, prema podacima za deset mjeseci 2018. godine,  svi ključni indikatori poslovanja karakterišu pozitivni trendovi u odnosu na isti period prošle godine, pa je tako ostvaren rast aktive od 6,6%, kredita od 9,2%, depozita od 8,5% i kapitala od 0,1%. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa nastavila je trend pada, dostižući istorijski minimalnu vrijednost od 6,39%. I nekvalitetni krediti bilježe pad, čemu je, u značajnoj mjeri, doprinijela implementacija Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju.

Guverner je upoznao predstavnike Svjetske banke sa uvođenjem privremene uprave u Atlas i IBM banci, izražavajući očekivanje da će se, kroz ovu mjeru, stanje u pomenutim bankama stabilizovati. Uvođenje privremene uprave je, po riječima guvernera, bilo neophodno zbog pogoršanja finansijskog stanja u ovim banakama i za tom mjerom je posegnuto sa primarnim ciljem zaštite interesa deponenata.

Direktorica Van Gelder je pohvalila impresivan napredak ostvaren na planu jačanja stabilnosti finansijskog sektora, kome su, po njenim riječima, doprinijele dosadašnje aktivnosti Centralne banke Crne Gore.

Predstavnici Svjetske banke su izrazili  spremnost da nastave sa pružanjem podrške daljim aktivnostima Centralne banke Crne Gore, usmjerenim na dodatno snaženje zdravlja bankarskog sektora.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.12.2018. godine

Uvedena mjera privremene obustave plaćanja obaveza Atlas i IBM banke

Obavještavamo javnost da je, na predlog privremenih upravnika u Atlas i IBM banci, Centralna banka Crne Gore, dana 10. decembra tekuće godine, izdala nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza (moratorijum) ovih banaka, na period od 45 dana.

U skladu sa članom 125 Zakona o bankama, od privremene obustave plaćanja obaveza su izuzete obaveze plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja (plate, penzije, socijalna davanja i dr.) povjerilaca banaka, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banaka.

Iako je Zakonom o bankama propisana mogućnost da moratorijum traje do 90 dana, odlučeno je da se ova mjera uvede na rok od 45 dana, kako bi se maksimalno skratilo vrijeme u kome će prava deponenata i drugih povjerilaca biti ograničena. U ovom roku, privremeni upravnici su u obavezi da preduzmu obimne aktivnosti koje su neophodne za nastavak poslovanja banaka i zaštitu njihove imovine, kao i da izrade izvještaje o finansijskom stanju i uslovima poslovanja banaka i predloge za rješavanje stanja u bankama.

Imajući u vidu da je ovo mjera ograničenog roka trajanja, usmjerena na očuvanje imovine banaka, odnosno zaštitu deponenata, nadamo se da će deponenti i drugi povjerioci Atlas i IBM banke imati razumijevanje za preduzete aktivnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.12.2018. godine

NAJAVA

U utorak, 11. decembra 2018. godine, biće održana konferencija za medije povodom uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci.

Na konferenciji će govoriti guverner dr Radoje Žugić i rukovodstvo Sektora za kontrolu Centralne banke Crne Gore.

Konferencija će biti održana u Sali guvernera CBCG, sa početkom u 12:00 časova.

Molimo zainteresovane medije da prijave predstavnike koji će prisustvovati događaju na e-mail adresu: slobodan.raonic@cbcg.me, najkasnije do utorka, 11. decembra, do 10:00 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.12.2018. godine

Uvedena privremena uprava u Atlas i IBM banci

Obavještavamo javnost da je Centralna banka Crne Gore, dana 7. decembra tekuće godine, donijela rješenje o uvođenju privremene uprave u Atlas banci, kao i rješenje o uvođenju privremene uprave u IBM banci.

Rješenja o uvođenju privremene uprave donijeta su na osnovu rezultata kontrola koje su prethodno sprovedene u Atlas i IBM banci, a koji su pokazali da kapital kojim ove banke raspolažu ne odgovara nivou rizika njihovog poslovanja.

Uzimajući u obzir utvrđene činjenice, Centralna banka Crne Gore je, u cilju zaštite interesa deponenata i sprečavanja daljeg pogoršavanja finansijske situacije u Atlas i IBM banci, a postupajući u skladu sa Zakonom o bankama, donijela rješenja o uvođenju privremene uprave u pomenutim bankama.
 
Za privremene upravnike u pomenutim bankama imenovani su zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore sa višegodišnjim iskustvom u kontroli banaka.

Napominjemo da je privremena uprava jedna od korektivnih mjera koju Centralna banka preduzima na osnovu Zakona o bankama, u cilju stvaranja uslova za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i poboljšanje finansijske situacije u ovim bankama. Očekujemo da će predstojeće mjere privremene uprave doprinijeti saniranju stanja u Atlas i IBM banci.

Izjava guvernera dr Radoja Žugića povodom uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci, RTCG


SAVJET ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Podgorica, 03.12.2018. godine

Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Danas je održana 42. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao dr Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i ostali članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na današnjoj sjednici razmatrana je Informacija o stanju finansijske stabilnosti za treći kvartal 2018. godine, kao i tekuća pitanja iz domena nadležnosti Savjeta.

Razmatrajući međunarodno makroekonomsko okruženje, konstatovano je da je nastavljen kontinuitet pozitivnih kvartalnih stopa rasta BDP-a u eurozoni, iako je stopa od 0,2%, koliko je iznosio ekonomski rast u eurozoni u trećem kvartalu, najniža u posljednje četiri godine. Na takav pokazatelj značajno je uticala negativna stopa rasta Njemačke, kao najveće ekonomije eurozone (-0,2%). S druge strane, ekonomija SAD je u trećem kvartalu ostvarila rast od 3,5% u odnosu na prethodni kvartal. Rast američke ekonomije je, tokom posljednja dva kvartala, bio najviši još od 2014. godine.

Što se domaćeg makroekonomskog okruženja tiče, ekonomski pokazatelji za devet  mjeseci 2018. godine takođe ukazuju na nastavak pozitivnih kretanja iz prethodne godine. Najveći rast zabilježen je u sektoru industrijske proizvodnje, koja je 24,4% veća u odnosu na isti period prošle godine. Povećan je i promet robe u trgovini na malo (4,3%), broj dolazaka turista (12,4%), kao i obim i vrijednost građevinskih radova (31,5%).

Konstatovani su pozitivni trendovi i kod određenih fiskalnih indikatora. Tako su izvorni prihodi budžeta za devet mjeseci 2018. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, za 14,1% viši u odnosu na uporedni period prošle godine. Što se budžetskih rashoda tiče, oni su za 6,3% viši u odnosu na isti period prethodne godine (kao posljedica veće realizacije kapitalnog budžeta u tekućoj godini), dok su 5,8% niži u odnosu na plan. 

Konstatovano je da indikatori stabilnosti i kvaliteta poslovanja na bankarskom, tržištu osiguranja i kapitala imaju pozitivne tendencije.

Ukupna aktiva banaka je, na kraju trećeg kvartala 2018. godine, iznosila 4,41 milijardu eura i ostvarila je rast od 2,4% na kvartalnom nivou. Ukupni krediti su tokom trećeg kvartala 2018. godine porasli 2%, a depoziti 3,3%. Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima i potraživanjima je na kraju trećeg kvartala 2018. iznosilo 6,7%, što je manje u odnosu na prethodni kvartal za 0,3 p. p. I pored trenda smanjivanja,  nivo nekvalitetnih kredita kod jednog broja pojedinačnih banaka još uvijek predstavlja izazov i potrebno je intenzivirati mjere u pravcu njihovog rješavanja.

Na osnovu analize uticaja svih pomenutih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

Članovi Savjeta su razmatrali i ostala pitanja iz domena svoje nadležnosti.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore