Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
18.10.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 19.10.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2018 - Oktobar

15.10.2018. godine - Održani završni sastanci u okviru godišnjeg zasijedanja MMF-a i SB

13.10.2018. godine - Nastavak učešća crnogorske delegacije na zasijedanju Svjetske banke i MMF-a

12.10.2018. godine - Delegacija Crne Gore na zasijedanju Svjetske banke i MMF-a

10.10.2018. godine - Delegacija CBCG na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke

09.10.2018. godine - Časopis CBCG Journal of Central Banking Theory and Practice uvršten u Web of Science bazu

05.10.2018. godine - Održana sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore

05.10.2018. godine - Održana XXXII sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 15.10.2018. godine

Održani završni sastanci u okviru godišnjeg zasijedanja MMF-a i SB

Delegacija Crne Gore je održala završne sastanke tokom učešća na godišnjem zasjedanju MMF-a i Svjetske banke.

Na sastanku Delegacije sa zamjenikom direktora  Odjela za statistiku u MMF-u, Johaness-om Mueller-om, Delegacija je izarazila zadovoljstvo kvalitetom tehničke pomoći dobijene u oblasti statistike vladinih finansijskih pozicija, indikatora finansijske stabilnosti, statistike platnog bilansa, monetarnih i nacionalnih računa. Dalje unapređenje statistike u ovim oblastima stvoriće uslove za kvalitetnije i informisanije donošenje fiskalne i strukturnih politika.

Na sastanku sa direktorom fiskalnog odjela MMF-a, Gerdom Swartz-om, ugovorena je dalja tehnička pomoć u oblasti sprovođenja analize za moguće smanjenje poreskog opterećenja rada,  analize dizajna socijalnih davanja,  menadžmenta gotovine i neizmirenih obaveza. Posebno je naglašen značaj buduće saradnje na kreiranju institucionalnog okvira i jačanja kapaciteta Ministarstva finansija u implementaciji Zakona o javno-privatnom partnerstvu, sa ciljem kontrolisanja i minimizacije fiskalnih i rezidualnih rizika koji mogu proisticati iz ovih projekata.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 13.10.2018. godine

Nastavak učešća crnogorske delegacije na zasijedanju Svjetske banke i MMF-a

Delegacija Crne Gore koju predvode ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić nastavila je učešće na godišnjem zasjedanju MMF-a i Svjetske banke.

Delegacija je učestvovala na konferenciji povodom predstavljanja “Regional Economic Outlook” izvještaja. Tokom konferencije, kojom je presjedavao predsjednik Evropskog odsjeka Međunarodnog monetarnog fonda, Poul Thomsen, konstatovano je da se očekuje nastavak ekonomske ekspanzije, ali nešto sporijim tempom zbog porasta rizika. Kao ključni izvori rizika navedeni su: slabljenje eksterne tražnje, više cijene goriva i usporavanje poslovnog ciklusa u Evropi. Zaključeno je da se može očekivati usporavanje rasta, ali i dalje relativno visok rast. Preporuka za vođenje ekonomskih politika je da se postepeno “gradi” prostor za manevar monetarne i fiskalne politike.

Potpredsjednik Svjetske banke Cyril Muller je istakao da se Crna Gora danas suočava sa manje izazova u odnosu na prethodni period, te da su neophodne strukturne reforme kao puna podrška fiskalnoj konsolidaciji. Posebno je naglasio povjerenje koje je izgrađeno između Svjetske banke i crnogorskih institucija i istakao da su gotovo svi uslovi za odobravanje drugog dijela garancija za razvojnu politiku zadovoljeni, sa aspekta fiskalnih mjera i finansijske stabilnosti. Muller je saopštio i da je prethodni projekat odobravanja garancija za razvojnu politiku bio jedan od najuspješnijih i da će nastojati da pozitivna iskustva iz Crne Gore prenesu na druge zemlje. Na sastanku je razgovarano i o aktuelnim projektima iz oblasti upravljanja otpadom, reforme poreske administracije i podrške procesu optimizacije javnog sektora. Ministar Radunović je istakao da Vlada Crne Gore radi na implementaciji strukturnih reformi u cilju dobijanja drugog dijela garancije za razvojnu politiku, kao i u cilju jačanja ekonomskog rasta. Guverner Žugić je istakao da je bankarski sistem stabilan, likvidan i profitabilan i da je nivo aktive, po prvi put, premašio nivo BDP-a.

Na sastanku sa Frankom Hemskerkom, izvršnim direktorom Holandske konstituence u Svjetskoj banci, diskutovano je o daljim procesima evropskih integracija. Data je puna podrška Vladi Crne Gore oko davanja aerodroma pod koncesiju, uz vođenje računa o izboru reputabilnog koncesionara zbog svih potencijalnih rizika.

U nastavku dana, održan je i bilateralni sastanak sa Poulom Thomsenom, direktorom Evropskog odsjeka MMF-a. Na ovom sastanku, ministar  Radunović je istakao da je makroekonomska stabilnost Crne Gore ojačana i predstavio visoke stope ekonomskog rasta u 2017. i u prvoj polovini 2018. godine, kao i pokazatelje povećanja budžetskih prihoda. Guverner Žugić je informisao g. Thomsena o značajnom unaprijeđenju finansijskog sistema. Razgovarano je i o mogućoj tehničkoj pomoći MMF-a za dalje unaprijeđenje bankarskog sistema.

Naša delegacija sastala se i sa direktorom Trezora Ministarstva finansija Holandije, Christianom Rebergenom. Na sastanku je diskutovano o procesu pristupanja Crne Gore EU.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 12.10.2018. godine

Delegacija Crne Gore na zasijedanju Svjetske banke i MMF-a

Nastavljajući učešće na godišnjem zasijedanju Svjetske banke i MMF-a,  delegacija Crne Gore, koju predvode guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i ministar finansija u Vladi Crne Gore Darko Radunović, danas je imala brojne sastanke.

Osim prisustva plenarnoj sjednici Svjetske banke i MMF-a, koju je otvorio predsjednik Republike Indonezije Joko Widodo, delegacija je imala više bilateralnih sastanaka.

Na sastanku sa izvršnim direktorom Holandsko-belgijske konstituence Anthony de Lannoy-em i njegovim zamjenikom Richard Doornbosch-om, guverner Žugić je ukazao na činjenicu da je ekonomski rast ostvaren u Crnoj Gori viši od očekivanog i da je finansijska i makroekonomska situacija u zemlji značajno unaprijeđena. Takođe je istakao da je nivo loših kredita u bankarskom sistemu nastavio opadajuću tendenciju i da oni sada predstavljaju izazov samo za individualne banke.

Ministar Radunović je saopštio da ubrzani ekonomski rast treba iskoristiti za sprovođenje strukturnih reformi, koje su veoma značajne.

Anthony de Lannoy je istakao da „sa zadovoljstvom može konstatovati da je ekonomska situacija u Crnoj Gori značajno unaprijeđena“ i, u nastavku sastanka, upoznao našu delegaciju sa izborom novog šefa misije MMF-a za Crnu Goru i ponudio tehničku pomoć u oblastima koje se procijene prioritetnim.

Delegacija se sastala sa zamjenikom direktora Odjeljenja za monetarna i kapitalna tržišta MMF-a (MCM), g. Savastanom. Na ovom sastanku je naglašena izuzetna saradnja sa Ministartsvom finansija u segmentu upravljanja javnim dugom. S tim u vezi, u izvještaju MCM-a za proteklu godinu, posebno je pohvaljen kvalitet tehničke saradnje sa Crnom Gorom i okarakterisan kao jedan od  najboljih primjera koordinacije. Razgovarano je o mogućnosti nastavka tehničke saradnje u oblasti razvoja domaćeg tržišta kapitala, uz održavanje opreznog odnosa izloženosti banaka prema Državi i uz dodatno unapređenje Strategije za  upravljanje dugom. U cilju daljeg razvoja finansijskog sistema, zatražena je tehnička pomoć za unapređenje konsolidovane supervizije i razvoja mehanizama za rezoluciju banaka.

U nastavku dana, delegacija se susrela i sa predstavncima NRW banke, na čelu sa izvršnim direktorom Frank Richter-om, sa kojima je diskutovano o aktuelnoj situaciji na međunarodnim finansijskim tržištima, kao i o upravljanju deviznim rezervama. Takođe su nastavljeni razgovori sa predstavnicima komapanije De la Rue vezano za aktivnosti upravljanja i čuvanja gotovog novca.

Na sastanku sa izvršnom direktoricom IFC-a (International Finance Corporation) za Evropu i Centralnu Aziju, g-đom Wiebke Schloemer, ministar Radunović je izrazio zadovoljstvo značajnim rastom portfolija IFC-a u Crnoj Gori, posebno u oblasti infrastrukture i  finansiranja projekata lokalne samouprave. Posebno je naglašen kvalitet  ekspertske pomoći koju IFC pruža na projektu koncesije Aerodroma Crne Gore. Istaknuto je da donošenje novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu otvara nove mogućnosti za saradnju sa Crnom Gorom, obzirom da u realizaciji javno-privatnih partnerstava IFC ima ogromnu komparativnu prednost.

Naša delegacija je, sa predstavnicima ostalih 14 zemalja članica, učestvovala i na sastanku Holandsko-belgijske konstituence, na kojem su analizirani najnoviji globalni makroekonomski trendovi  i njihov uticaj na zemlje članice.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.10.2018. godine

Delegacija CBCG na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke

Delegacija Centralne banke Crne Gore koju čine guverner Radoje Žugić i viceguverner Nikola Fabris učestvuje na godišnjem zasijedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koje se održava u Indoneziji, na Baliju.

Tokom prvog dana zasijedanja, guverner Žugić i viceguverner Fabris susreli su se sa više zvaničnika MMF-a i Svjetske banke, sa kojima su razmijenili poglede na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i na globalnom nivou.

Delegacija se susrela i sa guvernerom Banke Indonezije, Perry-em Warjiyo-em i više guvernera azijskih država., kao i sa predstavnicima kompanije DeLa Rue, Damian-om Kwaitokowskim i Michael-om Wilson-om. Razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima za njen nastavak, u dijelu koji se odnosi na rad sa gotovinom i njenu zaštitu.

Tokom naredna četiri dana, delegacija će se susresti sa brojnim visokim zvaničnicima, poput zamjenika izvršnog direktora MMF-a  Tao Zhanga, potpredsjednika Svjetske banke Cyrill-a Mullera, izvršnog direktora Holandske konstituence u Svjetskoj banci Franka Heemskerka, izvršnog direktora Holandsko-belgijske konstituence u MMF-u Anthony-ja de Lannoy-a i dr.

Godišnje zasijedanje MMF-a i Svjetske banke završava se u nedjelju, 14. oktobra.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.10.2018. godine

Časopis CBCG Journal of Central Banking Theory and Practice uvršten u Web of Science bazu

Naučno-stručni časopis Journal of Central Banking Theory and Practice koji izdaje Centralna banka Crne Gore uključen je u Web of Science (WoS) platformu u izdanju Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters Intellectual Property and Science business).

Iako postoje različite liste za indeksiranje naučnih časopisa, liste Clarivate Analiytics-a su najstrože i broje najmanju populaciju, po strogim kriterijumima, izabranih naučnih časopisa. Upravo iz tog razloga, časopisi koje ta ekskluzivna institucija evaluira, u naučnom svijetu se smatraju najznačajnijim.

Na osnovu uredničke evaluacije, Journal of Central Banking Theory and Practice biće uključen u ESCI (Emerging Sources Citation Index) indeks, jedan od četiri indeksa po kojima Clarivate Analytics razvrstava časopise.

Uključivanje Journal of Central Banking Theory and Practice u Web of Science bazu je potvrda zavidnog kvaliteta i kredibiliteta ovog izdanja i predstavlja veliki uspjeh, posebno ako se ima u vidu činjenica da ovaj časopis nema dugu tradiciju za sobom, tj. izlazi tek šest godina. Još jedna posebnost ovog časopisa je činjenica da su u njemu objavljivani radovi autora sa svih kontinenata.

Članovi redakcije ovog časopisa su brojni renomirani i svjetski priznati profesori i  stručnjaci iz oblasti centralnog bankarstva, kao i guverneri centralnih banaka razvijenih evropskih zemalja. Glavni i odgovorni urednik časopisa je guverner CBCG dr Radoje Žugić, dok je počasni predsjednik redakcije Finn E. Kydland, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju.

Uključivanje u ovu bazu omogućava veću vidljivost časopisa i dostupnost radova, kao i praćenje njihove citiranosti. Pored ESCI liste Clarivate Analytics-a, časopis Journal of Central Banking Theory and Practice nalazi na jos 29 lista za indeksiranje, među kojima svakako treba izdvojiti Scopus, Ulrich i Cabell's Directory listu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.10.2018. godine

Održana sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore

Danas je održana sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore, čiji su članovi ugledni profesori i bivši guverneri iz regiona, kao i bivši članovi Savjeta CBCG. Kao savjetodavno tijelo CBCG, Odbor prati savremene trendove u oblasti monetarne politike i finansijske stabilnosti na globalnom nivou, a posebno njihove moguće uticaje na finansijski sistem Crne Gore, i razmatra sistemski značajna pitanja u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i izvršavanjem funkcija CBCG. Današnjom sjednicom je predsjedavao Asim Telaćević, bivši član Savjeta CBCG.

Glavna tema današnje sjednice odnosila se na Preporuke za ekonomsku politiku u 2019. godini koje CBCG daje Vladi Crne Gore, u cilju pružanja doprinosa podsticanju potencijala rasta i unapređenju ukupne stabilnosti sistema.

Guverner Žugić je predstavio članovima Odbora osnovne elemente pripremljenih Preporuka, ističući da one ukazuju na potrebu daljeg razvoja domaćeg poslovnog ambijenta, smanjenja prepreka poslovanju, povećanja produktivnosti i konkurentnosti privrednika. „U kreiranju Preporuka, posebnu pažnju smo posvetili i komentarima koje su iznijeli privrednici, odnosno investitori koji posluju u Crnoj Gori, kao i mišljenjima relevantih domaćih i stranih institucija“, istakao je guverner Žugić.

Konstatovano je da je Vlada adekvatno osmislila mjere fiskalne konsolidacije i da iste hrabro i odlučno sprovodi, iako su one nepopularne i teške. S obzirom da su vidljivi njihovi pozitivni efekti u sferi fiskalne politike, članovi Odbora su posebno akcentirali potrebu liječenja ranjivosti realnog sektora. U tom smislu, ekonomska politika Vlade bi, po mišljenju članova Odbora, trebalo da bude usmjerena na dalje unapređenje poslovnog ambijenta, podsticanje aktivnosti u prioritetnim sektorima privrede i stimulisanje novog zapošljavanja, posebno mladih, zbog negativnih demografskih trendova koji karakterišu Crnu Goru. Na ovaj način će se doprinijeti stvaranju nove vrijednosti, smanjenju tereta postojećih dugova, povećanju likvidnosti sistema i oslobađanju potencijala rasta.

Takođe je ocijenjeno da fiskalna konsolidacija, iako daje efekte, nije dovoljna za dugoročni ekonomski rast i razvoj, ukoliko nije praćena implementacijom strukturnih reformi. One su ključna komponenta povećanja kvaliteta života u zemlji i treba da budu u fokusu ekonomske politike. U tom pravcu, saglasni su članovi Odbora, treba kreirati efikasan institucionalni ambijent, fleksibilno tržište rada, održivi penzioni i zdravstveni sistem i, posebno, efektivno obrazovanje.

Sjednici Savjetodavnog Odbora prisustvovali su članovi Savjeta CBCG.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.10.2018. godine

Održana XXXII sjednica Savjeta CBCG

Danas je održana trideset druga sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.
 
Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za avgust, u kome je dat prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke u toku pomenutog mjeseca. Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke sprovedene tokom avgusta 2018. godine realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke za tekuću godinu.
 
Savjet je danas razmatrao i Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za II kvartal 2018. godine. Konstatovano je da ekonomski pokazatelji za prvih šest mjeseci 2018. godine ukazuju na nastavak pozitivnih kretanja iz prethodne godine i da su svi indikatori iznad projektovanih vrijednosti. Naime, u prva dva kvartala 2018. godine zabilježen je značajan rast u većini sektora u odnosu na isti period 2017. godine. Povećan je obim aktivnosti u građevinarstvu, industriji (gdje je posebno visok rast ostvaren u sektoru energetike), trgovini i u sektorima saobraćaja i turizma.
 
Bankarski sektor u Crnoj Gori na nivou sistema karakteriše stabilnost, likvidnost i solventnost. Nekvalitetni krediti (bez kamata i vremenskih razgraničenja) na kraju juna iznosili su 205 miliona eura i činili su 7% ukupnih kredita (trend pada nekvalitetnih kredita je nastavljen, pa je, na kraju avgusta 2018. godine, učešće NPL-a sniženo na 6,75%). Iako imaju opadajući trend, nekvalitetni krediti i dalje predstavljaju ranjivost bankarskog sistema, ali ne na sistemskom, već na individualnom nivou, zaključeno je na današnjoj sjednici Savjeta.
 
Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite je nastavila višegodišnji opadajući trend i u junu 2018. godine dostigla istorijski minimalnu vrijednost od 6,47%. U odnosu na decembar 2017. godine, prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa bila je manja za 0,34 p.p, dok je u odnosu na jun 2017. godine zabilježila pad od 0,59 p.p. Konstatovano je da kamatne stope i dalje predstavljaju visok izdatak za liječenje ranjivosti realnog sektora.

U Izvještaju o kretanju cijena za II kvartal 2018. godine je konstatovano da je inflacija bila u porastu, kao rezultat rasta akciza na duvanske proizvode, rasta cijena nafte na globalnom nivou koje su uticale i na rast cijena goriva u Crnoj Gori, kao i povećanja stope PDV-a.
 
Što se tiče inflacionih očekivanja, anketa koju je sprovela CBCG pokazuje da najveći broj banaka i preduzeća očekuje inflaciju izmedju 2,5% i 3%. Anketirane banke i preduzeća očekuju dalji pad kamatnih stopa i rast proizvodnje i investicija, što će imati antiinflatorni uticaj.
 
Modelska procjena za kraj 2018. godine projektuje inflaciju u rasponu od 2,4% do 3,6%, sa centralnom tendencijom od 3%. Vrlo slična je i ekspertska procjena CBCG, koja projektuje inflaciju u rasponu od 2% do 4% sa centralnom projekcijom od 3%.
 
Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore